Ilyenko, V. A., A. M. Kushnir, and T. K. Burakhovich. 2019. “Electromagnetic Studies of Zvizdal-Zaliska and Brusyliv Fault Zones of the Ukrainian Shield”. Geofizicheskiy Zhurnal 41 (4):97-113. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i4.2019.177370.