Stovba, S., and O. Khryashevska. 2020. “In Memory of Igor Vasilyevich Popadyuk (1954-2020)”. Geofizičeskij žurnal 42 (2):156-58. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i2.2020.203297.