Nikolaev, I. Yu., T. K. Burakhovych, A. M. Kushnir, and Ye. M. Sheremet. 2021. “Geoelectric Heterogeneities of the Kerch Iron Ore Basin”. Geofizicheskiy Zhurnal 43 (5):165-80. https://doi.org/10.24028/gzh.v43i5.244078.