Kozlenko, M. V., and Yu.V. Kozlenko. 2022. “Influence of the Residual Anomaly Features on the Detail of 2D Density Models”. Geofizicheskiy Zhurnal 43 (6):162-72. https://doi.org/10.24028/gzh.v43i6.251557.