Zablotskyi, F., V. Maksymchuk, and B. Dzhuman. 2022. “On the Construction of Gravimetric Geoid Model on the Lviv Region Area”. Geofizicheskiy Zhurnal 44 (1):124-30. https://doi.org/10.24028/gzh.v44i1.253714.