Rokityansky, I.I., and A.V. Tereshyn. 2022. “Donbas Geoelectrical Structure”. Geofizicheskiy Zhurnal 44 (1):158-72. https://doi.org/10.24028/gzh.v44i1.253717.