Roganov, Yu.V., A. Stovas, and V.Yu. Roganov. 2022. “Location of Singular Points in Orthorhombic Media”. Geofizicheskiy Zhurnal 44 (3):3-20. https://doi.org/10.24028/gj.v44i3.261965.