Gordienko, V.V., I.V. Gordienko, and O.V. Zavgorodnaya. 2022. “Kriging of Ukraine’s Deep Heat Flow Map”. Geofizičeskij žurnal 44 (3):55-65. https://doi.org/10.24028/gj.v44i3.261968.