Yusubov, N.P., and T.N. Shikhmammadova. 2022. “Hydrocarbon System of the South Caspian Depression”. Geofizicheskiy Zhurnal 44 (3):87-95. https://doi.org/10.24028/gj.v44i3.261971.