Hlavatskyi, D.V., Y.M. Veklych, V.G. Bakhmutov, V.V. Shpyra, T.V. Skarboviychuk, V.I. Yakukhno, and I.B. Poliachenko. 2022. “Palaeomagnetic Suitability of a New Section With a Potential Lower Boundary for the Quaternary on the Left Bank of the Lower River Danube”. Geofizicheskiy Zhurnal 44 (4):38-50. https://doi.org/10.24028/gj.v44i4.264840.