Kozlenko, M.V., and Yu.V. Kozlenko. 2022. “Locating the Southern Boundary of the East European Platform Within the North-Western Black Sea Shelf According to Gravimetric Data”. Geofizicheskiy Zhurnal 44 (4):51-73. https://doi.org/10.24028/gj.v44i4.264841.