Popadyuk, I.V., and O.I. Khryashevskaya. 2016. “Conversation With S.N.Stovba”. Geofizicheskiy Zhurnal 38 (6):198-201. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v38i6.2016.93328.