Tsvetkova, T. A. and Bugaenko, I. V. (2016) “The structure of velocity mantle number of horizons under Phennoscandia according to seismic-tomography data”, Geofizicheskiy Zhurnal, 38(1), pp. 57–77. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v38i1.2016.107723.