Kendzera, A. V. and Semenova, Y. V. (2016) “Influence of resonance and nonlinear properties of soils on seismic hazard of construction areas”, Geofizicheskiy Zhurnal, 38(2), pp. 3–18. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v38i2.2016.107762.