Burakhovich, T. K., Kushnir, A. M., Nikolaev, I. Y., Sheremet, E. M. and Shirkov, B. I. (2016) “Results of experimental electromagnetic studies of the Crimean region”, Geofizicheskiy Zhurnal, 38(2), pp. 57–78. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v38i2.2016.107765.