Epuh, E. E., Olaleye, J. B. and Omogunloye, O. G. (2016) “Predicting Depth of Mineral Deposit using Gravity-Density Downward Correlation by Fourier Transform”, Geofizicheskiy Zhurnal, 38(5), pp. 137–145. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v38i5.2016.107827.