Gintov, O. (2015) “Problems of geodynamics of the Ukrainian shield in Precambrian”, Geofizicheskiy Zhurnal, 37(5), pp. 3–22. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v37i5.2015.111142.