Lyashchuk, A., Andrushchenko, Y., Gordienko, Y., Karyagin, E. and Kornienko, I. (2015) “Possibility of the use of data of infrasonic monitoring for identification of the nature of seismic events”, Geofizicheskiy Zhurnal, 37(6), pp. 105–114. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v37i6.2015.111177.