Shuman, V. (2015) “Nonlinear dynamics, seismic activity and aerospace sounding systems”, Geofizicheskiy Zhurnal, 37(2), pp. 38–55. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v37i2.2015.111302.