Lobova, G., Iskorkina, A., Isaev, V. and Starostenko, V. (2015) “Petroleum potential of Lower Jurassic and Pre-Jurassic reservoirs of Ust-Tym megadepresion”, Geofizicheskiy Zhurnal, 37(1), pp. 3–20. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v37i1.2015.111320.