Mikhaylik, I. and Petrenko, K. (2013) “Improvement of analog-code converter”, Geofizicheskiy Zhurnal, 35(4), pp. 176–178. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v35i4.2013.111436.