Kulchitsky, V. E. (2014) “Valuation of extinction parameters of anisotropic macro-seismic wave intensities”, Geofizicheskiy Zhurnal, 36(2), pp. 138–149. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v36i2.2014.116127.