Gordienko, V. V. (2013) “On the plate tectonics hypothesis”, Geofizicheskiy Zhurnal, 35(6), pp. 71–100. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v35i6.2013.116451.