Aryasova, O. V. and Khazan, Y. M. (2013) “"Clifford’s Rule" and the geodynamics of kimberlite magmatism”, Geofizicheskiy Zhurnal, 35(6), pp. 101–113. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v35i6.2013.116453.