Kozlenko, Y. and Kozlenko, M. V. (2012) “Paleostroenie of the northwestern extremity of Antarctica and the evolution of the Bransfield Strait”, Geofizicheskiy Zhurnal, 34(5), pp. 72–87. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v34i5.2012.116664.