Pustovitenko, B. G., Kulchitsky, V. E. and Pustovitenko, A. A. (2012) “Model of seismic hazard of the northwestern part of the Black Sea”, Geofizicheskiy Zhurnal, 34(5), pp. 87–101. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v34i5.2012.116665.