Nevedrova, N. N. and Epov, M. I. (2012) “Electromagnetic monitoring in seismically active regions of Siberia”, Geofizicheskiy Zhurnal, 34(4), pp. 209–223. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v34i4.2012.116775.