Shuman, V., Kobolev, V. P., Bogdanov, Y. A., Zakharov, I. G. and Yatsyuta, D. A. (2011) “Spontaneous electromagnetic radiation in water areas: a new experiment and applications”, Geofizicheskiy Zhurnal, 33(4), pp. 33–49. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v33i4.2011.116894.