Burakhovich, T. K. and Kobolev, V. P. (2017) “Actual problems of geo-environment and sounding systems”, Geofizicheskiy Zhurnal, 39(6), pp. 139–143. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v39i6.2017.116946.