Starostenko, V. I., Makarenko, I., Rusakov, O. M., Pashkevich, I., Kutas, R. and Legostayeva, O. (2010) “Geophysical heterogeneity of the lithosphere of the megabasin of the Black Sea”, Geofizicheskiy Zhurnal, 32(5), pp. 3–20. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v32i5.2010.117496.