Sharov, N. V., Slabunov, A. I., Isanina, Z. V., Krupnov, N. A., Roslov, Y. V. and Shchiptsova, N. I. (2010) “Seismogeological section of the Earth’s fodder along the profile of the GSS-OGT "Susha-sea" Kalevala - Kem - the throat of the White Sea”, Geofizicheskiy Zhurnal, 32(5), pp. 21–34. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v32i5.2010.117499.