Bagriy, I. D. (2010) “Efficiency of prediction by near-surface methods of hydrocarbon fields (Dnieper-Donetsky avlakogen, North-Skovtsivska area - Sunday structure)”, Geofizicheskiy Zhurnal, 32(5), pp. 142–152. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v32i5.2010.117518.