Pustovitenko, B. G., Kulchitsky, V. E., Pustovitenko, A. A. and Sklar, A. M. (2010) “ 2007”., Geofizicheskiy Zhurnal, 32(2), pp. 75–97. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v32i2.2010.117558.