Balenko, V. G., Kutniy, A. M. and Babich, T. N. (2010) “quot”;, Geofizicheskiy Zhurnal, 32(2), pp. 136–139. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v32i2.2010.117563.