Savkiv, L. G. and Ladanivskyy, B. T. (2018) “Modern information technologies in organization of geophysical studies”, Geofizicheskiy Zhurnal, 40(1), pp. 107–117. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v40i1.2018.124020.