Guliyev, H. (2017) “quot”;, Geofizicheskiy Zhurnal, 39(2), pp. 150–157. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v39i2.2017.133525.