Vashchenko, V. M., Korduba, I. B., Loza, Y. A., Patlashenko, Z. I., Bannikov, O. O. and Kryzska, Y. M. (2018) “Tornado statistics in Ukraine based on new data”, Geofizicheskiy Zhurnal, 40(3), pp. 199–213. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v40i3.2018.137206.