Kuzmenkov, S. G., Kuzmin, Y. A., Stulov, P. A., Ayupov, R. S., Bulatov, V. I., Igenbaeva, N. O., Isaev, V. I. and Lobova, G. A. (2019) “Identification of hard-to-recover reserves of Ugra oil”, Geofizicheskiy Zhurnal, 41(4), pp. 114–124. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v41i4.2019.177372.