Mechnikov, Y. P., Tikhlivets, S. V. and Volkov, O. G. (2019) “Underground temperature background of the Saksagan iron ore region in Kryvyi Rih basin”, Geofizicheskiy Zhurnal, 41(5), pp. 156–164. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v41i5.2019.183629.