Stovba, S. and Khryashevska, O. (2020) “In memory of Igor Vasilyevich Popadyuk (1954-2020)”, Geofizičeskij žurnal, 42(2), pp. 156–158. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v42i2.2020.203297.