Kendzera, O. V., Mykulyak, S. V., Semenova, Y. V. and Skurativskyi, S. I. (2020) “Modeling of seismic response of soil layer within the framework of nonlocal model of continuous medium”, Geofizicheskiy Zhurnal, 42(3), pp. 47–58. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v42i3.2020.204700.