Roganov, Y. V., Stovas, A. and Roganov, V. Y. (2020) “Dispersion of phase velocities in horizontally layered anisotropic slightly-contrasted periodic media”, Geofizicheskiy Zhurnal, 42(3), pp. 109–126. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v42i3.2020.204704.