Starostenko, V. I., Rusakov, O. M. . and Yakimchik, A. I. . (2021) “International cooperation of S. I. Subbotin Institute Geophysics, NAS of Ukraine for 2010—2020”, Geofizicheskiy Zhurnal, 43(3), pp. 205–226. doi: 10.24028/gzh.v43i3.236390.