Logvinov, I. ., Boyadzhiev, G. ., Srebrov, B. ., Rakhlin, L. ., Logvinova, G. . and Timoshin, S. (2022) “Geoelectric studies of the Kozloduy nuclear power plant region, Bulgaria”, Geofizicheskiy Zhurnal, 43(6), pp. 3–22. doi: 10.24028/gzh.v43i6.251549.