Zablotskyi, F. ., Maksymchuk, V. . and Dzhuman, B. . (2022) “On the construction of gravimetric geoid model on the Lviv region area”, Geofizicheskiy Zhurnal, 44(1), pp. 124–130. doi: 10.24028/gzh.v44i1.253714.