Yusubov, N. . and Shikhmammadova, T. . (2022) “Hydrocarbon system of the South Caspian Depression”, Geofizicheskiy Zhurnal, 44(3), pp. 87–95. doi: 10.24028/gj.v44i3.261971.