Makarenko, I. ., Bielik, . M. ., Starostenko, V. ., Dererova, Y. ., Savchenko, O. . and Legostaeva, O. . (2023) “Three-dimensional density model of the sedimentary filling of the Carpathian-Pannonian region”, Geofizicheskiy Zhurnal, 44(6), pp. 24–62. doi: 10.24028/gj.v44i6.273639.