Roganov, Y. and Roganov, V. (2016) “Wave propagation in periodic fluid-solid layered media”, Geofizicheskiy Zhurnal, 38(6), pp. 101–117. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v38i6.2016.91877.