Popadyuk, I. and Khryashevskaya, O. (2016) “Conversation with S.N.Stovba”, Geofizicheskiy Zhurnal, 38(6), pp. 198–201. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v38i6.2016.93328.