Shyrkov, B., Burakhovich Т. and Kushnir, A. (2017) “Three-dimensional geoelectric model of the Golovanevsk suture zones of the Ukrainian Shield”, Geofizicheskiy Zhurnal, 39(1), pp. 41–60. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v39i1.2017.94010.